Français - English - Español - Deutsch - Русский - Монгол - 中文 - العربيةБаатараа

Баатарзориг Батжаргал алиас Бааатараа нь 1983 онд төрсөн. Тэрээр монгол үндэсний угсаа тэмүүлэлтэй, Монгол зураг болон поп-урлагийг хослуулж нийгмийн асуудлуудийг дүрсэлдэг.
Баатараа модон дээрхи зурагийн техникийг хуучин монгол зураг дээр хэрэглэсэн.

Баатараа – Нэр : ахин-төлөвлөх – аркил 140x100

Баатараа – нэр : Утсан хөгжимнүүд – аркил 64x27